НовиниНа 15.09.2021 г. от 9,00 ч. в ПГМЕТ – гр. Ловеч, се проведе официална церемония по повод приключване на строителните дейности и откриването на обект „Модернизация на образователната инфраструктура в Професионалната гимназия по механоелектротехника – гр. Ловеч“.
Проектът се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и е част от Процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“.
Главната цел на проекта е създаване на условия за модерни образователни услуги чрез цялостно обновяване на образователната инфраструктура на ПГМЕТ – гр. Ловеч.
Основните дейности, които бяха изпълнени в рамките на договора за проектиране и изпълнение на СМР са:
Цялостно обновяване на административен и учебен корпус и физкултурен салон, включващо:
• Ремонт и топлоизолиране на фасадата;
• Цялостен ремонт на покрив–топлоизолиране и хидроизолиране;
• Цялостен вътрешен ремонт на сградата – боядисване на стаи и коридори, подмяна на врати, подмяна на настилки в помещенията;
• Подмяна на електроинсталацията –силова и осветителна;
• Подмяна на дограма;
• Подмяна на В и К прибори;
• Изграждане на пожароизвестителна инсталация с оповестяване;
• Изграждане на заземителна и мълниезащитна система;
С изпълнението на договора в училището бяха създадени условия за достъп на хора с увреждания като са адаптирани по един санитарен възел на всеки етаж и е изграден асансьор.
Общата стойност на строително-ремонтните дейности възлиза на 1 614 962 лв., от които 775 293 лв. са европейско финансиране, а останалите средства в размер на 839 669 лв. са осигурени от инвестиционната програма на Министерството на образованието и науката.
Гости на церемонията бяха: инж.Светослав Славчев – Областен управител на Ловешка област, инж. Цветан Георгиев, заместник-кмет на Община Ловеч, Юрген Пефенкьовер – Оперативен директор на VOSS Automotive, инж.Даниела Йотова – експерт професионално образование при РУО Ловеч, Ивелина Иванова – Председател на Обществения съвет към училището.Ученици и учители от Механото заминават на обучение в Италия
На 25 юни, 2021 година 18 ученици с две придружаващи лица и 10 учители от Професионална гимназия по механоелектротехника ще имат възможност да участват в мобилност в гр. Торино, Италия. В партньорство със „ЕUROFORM RFS“ от същия град, училището ще реализира проект под надслов „Практическото обучение – разумен избор и възможности“ по програма Еразъм+.
Проектът ще даде възможност на ученици от направленията „Автомобилна мехатроника“ и „Компютърна техника и технологии“ в продължение на 15 дни да проведата своята производствена практика в реална работна среда. Партньорите от Италия са им осигурили възможност за практическо обучение в различни автосервизи и производствени предприятия и фирми от IT сектора.
Групата учители, която включва преподаватели от общообразователна и професионална подготовка, ще се запознае със специфични практики, прилагани в италианската образователна система за професионално образование и обучение чрез семинари и наблюдения във фирми и училища.
За участниците е предвидена и разнообразна културна програма – екскурзия до Милано, посещение на стадиона на футболен клуб „Ювентус“ и Музей на колите.
За участието в проекта и преминатото практическо обучение, участниците ще получат сертификат Europass мобилност.
„Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация /съобщение/ отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.“

Нa 20.08.2020 г., в двора на Професионална гимназия по механоелектротехника, гр. Ловеч беше проведена официална церемония „Първа копка“ за ефективния старт на проект, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие, Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура”, процедура BG16RFOP001-3.002-0005-С01 „Подкрепа за професионалните училища в Република България”.
Церемонията беше открита от директора на ПГМЕТ – инж. Ирина Стоенчева, която изрази радостта си, че гимназията ще има възможност да подобри условията, средата и възможностите за обучение.
Общата стойност за проектиране и изпълнение на СМР възлиза на 1 614 963лв.
Гости на церемонията бяха: г-жа Корнелия Маринова – kмет на Община Ловеч, г-н Венцислав Христов – заместник-кмет, г-н Румен Бахов от РУО – Ловеч, представител на строителната фирма ДЗЗД „Градовете на България“ – инж. Тодор Димитров, представител на строителен надзор – инж. Велизар Ранев, педагогически персонал от гимназията.
Събитието приключи с церемониална „първа копка” в двора на гимназията и с пожелания за успешно изпълнение и приключване на проекта.