Дистанционно обучение

Промяна на графика за дистанционно обучение
само за дните на провеждане на НВО 7 клас

 

Промяна на графика за дистанционно обучение
само за дните на провеждане на ДЗИ

 


Професионална гимназия по механоелектротехника, гр. Ловеч е едно от осемте училища в България, спечелили акредитация за „Харта за мобилност“ в областта на професионалното образование и обучение по програма „Еразъм+“. Документът има за цел да насърчи организации с доказани успехи и постигнати високи резултати да доразвият своите стратегии за европейска интернационализация. Придобиването на Хартата за мобилност ще даде възможност на гимназията за период от две години да кандидатства по много по-улеснен начин за проектите по тази европейска програма.“

Професионална гимназия по механоелектротехника гр. Ловеч е включена в Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и част от Процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“