Професионална гимазия по механоелетротехника
град Ловеч

Официална церемония "Първа копка" за ефективния старт на проект ...

Нa 20.08.2020 г., в двора на Професионална гимназия по механоелектротехника, гр. Ловеч беше проведена официална церемония „Първа копка“ за ефективния старт на проект, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие, Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура”, процедура BG16RFOP001-3.002-0005-С01 „Подкрепа за професионалните училища в Република България”.

Церемонията беше открита от директора на ПГМЕТ – инж. Ирина Стоенчева, която изрази радостта си, че гимназията ще има възможност да подобри условията, средата и възможностите за обучение.

Общата стойност за проектиране и изпълнение на СМР възлиза на 1 614 963лв.

Гости на церемонията бяха: г-жа Корнелия Маринова – kмет на Община Ловеч, г-н Венцислав Христов – заместник-кмет, г-н Румен Бахов от РУО – Ловеч, представител на строителната фирма ДЗЗД „Градовете на България“ – инж. Тодор Димитров, представител на строителен надзор – инж. Велизар Ранев, педагогически персонал от гимназията.
Събитието приключи с церемониална „първа копка” в двора на гимназията и с пожелания за успешно изпълнение и приключване на проекта.